نظر: به نظر ما ترویج و مد کردن لباسهای اینچنینی یکی از حربه های شیاطین روزگار برای ترویج همجنس بازی است!