امر به معروف در اسارت‏

در خانه به تماشاى تلویزیون نشسته بودم که فیلم اسیران ایرانى را نشان مى‏ داد. خبرنگار بى‏ حجاب سازمان ملل مى‏ خواست با نوجوان کم سن و سال ایرانى مصاحبه کند.

 
نوجوان (۱۳ساله) شوشترى به او گفت:

          اى زن! به تو از فاطمه اینگونه خطاب است             ارزنده‏ ترین زینت زن، حفظ حجاب است‏

و به اوگفت: تا حجابت را درست نکنى، من با تو مصاحبه نمى‏ کنم. آن شب خیلى گریه کردم. باخود
گفتم: آیا تبلیغ چند ساله من در تلویزیون با ارزش‏تر بوده یا تبلیغ چند دقیقه‏اى این نوجوان اسیر؟
  • راستی این اسرا و شهداء کجا ماها کجا؟؟!!
  • واقعا چقدر به سلامت جامعه ای که درآن زندگی میکنیم حساس هستیم.
  • راستی آیا واجبی مهمتر، مظلومتر و فراموش شده تر از امر به معروف وجود دارد.