خواهرم!

اونی که روت غیرت نداره

روشن فکر نیست!

تو براش مهم نیستی...