سئلوا عن رسول الله (صلی الله علیه و آلیه و سلم):ما لنا ندعو الله فلا یستجیب دعاثنا و قال الله ادعونی استجب لکم قال آن قلوبکم ماتت یعشره اشیاء: اولها انکم عرفتم الله فلم تودوا طاعته و الثانیه انکم قراتم القران فلم تعملوا به و الثالثه ادعیتم محبه رسوله (صلی الله علیه و آلیه و سلم) و ابغضتم اولاده و الرابعه ادعیتم عدواه الشیطان و وافقتموه و الخامسه ادعیتم محبه الجنه فلم تعملوا لها و السادسه ادعیتم مخالفه النار و رمیتم ابدانکم فیها و السابعه اشتغلتم یعیوب الناس عم عیوب انفیکم و اثامنه ادعیتم بغض الدنیا و جمعتموها و التاسعه اقررتم بالموت فلم تستعدوا و له و العاشره دفنتم موتاکم فلم تعتبر بهم فلهذا لا یستجاب دعائکم(258).

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آلیه و سلم) سوال کردند چرا خدا را می‏خوانیم و دعا ما را مستجاب نمی‏کند، در حالی که خدا فرمود است: « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ » بخوانید مرا تا اجابت کنم دعای شما را!؟

 فرمود: به درستی که دلها شما مرده است به واسطه ده چیز:

1. به درستی که شما می‏شناسید خدا را پس ادا نمی‏کیند طاعت او را

 2. بدرستی که می‏خوانید قرآن را پس به آن عمل نمی‏کیند

3. ادعا می‏کنید محبت رسول خدا را و حال آنکه دشمن می‏دارید اولاد او را.

 4. ادعا می‏کنید دشمنی شیطان را در حالی که موافقت می‏کنید او را

 5. ادعا می‏کیند محبت بهشت را پس برای آن عمل نمی‏کنید

 6. ادعا می‏کنید ترس از جهنم در حالی که بدن خود را در آن می‏افکنید

 7. مشغول شوید به عیبهای مردم در صورتی که از عیب خود غافلید.

 8. ادعا می‏کنید بغض دنیا را و حال آنکه جمع می‏کنید آن را

 9. اقرار به مردن دارید لکن مهیا برای آن نمی‏شوید.

 10. دفن می‏کیند مردگان خود را پس از آنها عبرت نمی‏گیرد.

 پس از آن جهت دعای شما مستجاب نمی‏شود.

اثنی عشریه، ص 330.