فرهنگ یک جامعه بسیار در افراد جامعه تأثیرگذار است تا جایی که گاهی مواقع یک فرهنگ غلط چنان دریک جامعه مؤثر است که تمام افراد جامعه آن را فرهنگ خودکرده و از آن نمونه‌برداری می‌کنند گاهی یک فرهنگ غلط از صداوسیما رواج پیدا می‌کند و کوچک و بزرگ آن را لباس اخلاق و رفتار خو د قرار می‌دهند. عوامل فرهنگی ازجمله صداوسیما، ماهواره‎ها، سایت‎ها تأثیرات بسیار در گناه‌کار کردن جامعه دارد.

برای اینکه این عوامل خنثی شود راهکارهایی وجود دارد مثل فرهنگ‌سازی استفاده از سایت‎ها و ماهواره‎ها، نوشتن کتب و از این نوع مسائل در فرهنگ‌سازی جامعه بسیار مؤثر است. در این عامل حرف‎های ناگفته بسیار است و شاید یکی از نقاطی را که دشمن بیشتر از هر چیز روی آن تکیه می‌کند عامل فرهنگی است چراکه حتی با نوشتن یک جمله بر روی یک تابلو می‌تواند روی فکر افراد بسیاری کارکرد و افراد بسیاری را منحرف یا از انحراف نجات داد.

منبع: گناه شناسی از دیدگاه ثِقْلَین