لطفا لیستی از گناهان صغیره را بیان بفرمایید.متشکرم؟

لیستی از گناهان صغیره

1- نگاه کردن به نامحرم .

2- تنها نشستن با زن اجنبی .

3- لعنت گفتن بر انسان و یا حیوان .

4- گریه کردن به آواز بلند برمیت و مرده .

5- سخن گفتن در وقت خطبه جـمعـه و عیدین .

6- نشست و برخاست با افراد و اشخاص فاسق وفاجر .

7- خندیدن در نماز و یا گریه و انــدوه کردن به علت غــم .

8- شنیدن غیبت مسلمان وسکوت کردن دربرابرمنع غیبت کننده .

9- عبور کردن از روی شـانه های نماز گـذاران در مــسجـد .

10- در خنده وشوخی افراط نمودن واز حد تجاوز کردن .

11- داخل کردن نجاست و ناپــاکی در مــسجـد .

12- ایستاده بــول نمودن( بدون عذر شرعی ).

13- روزه گرفتن در ایـام مـمنـوعـه .

14- سفـرکردن زن بدون محرم .

15- فـحـش گـفتن و زبان درازی کردن .

16- طرفداری کردن از باطل و از انسان ظالم .

17- پوشاندن عیب مال وجنس در وقت فروختن آن .

18- اراده خلاف وعده ، در وقت وعده کردن به کسـی .

19- تلاوت قرآن کریم در حــالت جـنـابت ، حــیض و نــفاس .

20- در وقت قضایی حاجت روی ویا پشت به طرف قبله کردن .

21- تأخیر در پرداخت زکات و رفتن به حج فرضی بدون عذرشرعـی .

22- جلوی گیری از ورود اشیاء خوردنی و مورد نــیاز مردم ( گندم ... ) جهت گران فروختن .

23- بوسیدن دست مردم غیر از ( والدین،معلم و یا یک بزرگواری... ) .

24- ترک سخن گفتن با برادرمسلمان بیش از سه روز بدون عذرشرعی .

25- بدون از تحقـیق از جانب کسی دعوا کردن و دفاع نمودن .

26- داخـل شـدن شخــص جـُنب و ناپــاک به مسجد .

27- اداء کردن زکات از مال پست و خراب .

28- حـسـودی کــردن به دیگران .

29- بد گـمانـی نسبــت به مــسلـمانان .

30- راز کسـی را به دیگران افــشاء کـردن .

31- انـداخــتن نـجـاســـت و پـلـیدی در راه مـــردم .

32- امـام قرار دادن کسی که ، مردم از او راضــی نیسـتـنــد .

33- ضایع کردن وقت در چیزهای بـیهــوده و باطـل ( لــهو و لهــب ).

34- بی جهت به بام خانه وغیره بالا رفتن(طوریکه داخل خانه های مردم دیده شود).

35- خرید وفروش بعد از اذان نمازجمعه(وقت خطبه امام و ادای نمازجمعه) .

36- بستن دندانها به سیــم طــلا ( از روی تکــبر و فخــر ) .

37- گــفتگـو و سخـن دنـیوی زدن در مــسجد .

38- پرورش ســگ ( بدون عــذر شرعــی ) .

39- نماز خواندن در اوقات مکــروه .

40- راه رفتـن با فــخر و تـکبر .

41- بردن بچه های کوچک و خوردسال و یا دیوانه به مسجد که احتمال کثیف کردن مسجد باشد .

توجه:

همه گناهان صغیره در صورت تکرار و کوچک شمردن تبدیل به گناه کبیره می شوند و یا اینکه کوچک شمردن این گناهان گناهی بزرگ است.

سید مصطفی علم خواه

توجه:

گناه شناسی: برخی از موارد فوق به فتوای برخی از علما مکروه است نه حرام و آنچیزی گناه است که حرام باشد و نه مکروه!!