1- اگر کسی به عمد روزه خود را در ماه مبارک رمضان ، به وسیله استمناء باطل کند ، چه حکمی دارد؟

2-  کسی که به حرمت استمنا در ماه رمضان آگاهی داشته؛ ولی نمیدانسته روزه را باطل میکند، تکلیف او چیست؟

آیت الله خامنه ای : 1-  و 2- استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، و این عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار عمدى با حرام است و علاوه بر قضا باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.

آیت الله وحید خراسانی : 1- 2-در فرض سوال قضا و کفاره بر او واجب است و بنابراحتیاط واجب کفاره جمع بر او لازم است.

یعنى باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند ، یا به هر کدام آنها یک مُد طعام بدهد ، و چنانچه هر دو برایش ممکن نباشد ، هر کدام آنها که ممکن باشد واجب است انجام دهد ، و بنابر احتیاط واجب استغفار هم بنماید.

اگر به چیز حرامى روزه خود را باطل کند ـ چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا ، یا به جهتى حرام شده باشد مثل نزدیکى کردن با عیال خود در حال حیض ـ بنابر احتیاط کفّاره جمع بر او واجب مى شود ، یعنى باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند ، یا به هر کدام آنها یک مُد طعام بدهد ، و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد ، هر کدام آنها که ممکن باشد واجب است انجام دهد ، و بنابر احتیاط واجب استغفار هم بنماید.

آیت الله سیستانی : 1و 2- اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقى ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب مى‏شود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست ومطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد. واما کسى که مساله را نمى داند و در جهل خود معذور است یا مطمئن است که آن کار روزه را باطل نمى کند کفاره بر او نیست ولى اگر مى داند مبطل است ونمى داند کفاره دارد باید کفاره بدهد. و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به  شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام 750 گرم گندم یا آرد یا نان و مانند انها . واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روزعلاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد واگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود

آیت الله مکارم شیرازی : اگر روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید کفّاره جمع بدهد، یعنى هم یک بنده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام از آنها یک مد طعام که تقریبا 750 گرم است بدهد) و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد هر کدام که ممکن است باید انجام دهد (خواه آن چیز حرام، مانند شراب و زنا باشد یا مانند نزدیکى کردن با همسر خود در عادت ماهانه).

آیت الله نوری همدانی : باید قضای روزه را بگیرد و کفاره افطار عمدی به حرام نیز دارد.

(http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/)

در جوانى گاهى در ماه رمضان استمنا مى‏کردم؛ ولى به هیچ وجه از حرمت آن آگاهى نداشتم و نیز نمى‏دانستم که روزه را باطل مى‏کند، تکلیف من چیست؟

آیات عظام امام، صافى و نورى: اگر جهل به حدى باشد که احتمال باطل شدن روزه را نمى‏داده ‏اید، کفاره واجب نیست ولى

آیات عظام امام، صافى و نورى: اگر جهل به حدى باشد که احتمال باطل شدن روزه را نمى‏داده‏اید، کفاره واجب نیست ولى بنابر احتیاط واجب، باید روزه‏هایى را که با حال جنابت گرفته‏اید، قضا کنید.(1)

 آیات عظام تبریزى و وحید: باید روزه‏هایى را که با حال جنابت گرفته‏اید، قضا کنید ولى کفاره واجب نیست.(2)

 آیت‏الله سیستانى: پرداخت کفاره واجب نیست و اگر جهل به حدى باشد که احتمال باطل شدن روزه را نمى‏ داده‏ اید، قضاى روزه‏ها نیز واجب نیست.(3)

 آیات عظام بهجت، خامنه‏اى و فاضل: اگر جهل به حدى باشد که احتمال باطل شدن روزه را نمى‏داده‏اید، کفاره واجب نیست ولى باید روزه هایى را که با حال جنابت گرفته‏اید، قضا کنید.(4)

 آیت‏الله مکارم: بنابر احتیاط واجب باید روزه هایى را که با حال جنابت گرفته‏اید، قضا کنید ولى کفاره واجب نیست.(5)

جهت آگاهى درباره مسائل جنابت و روزه به بخش احکام جنابت مراجعه فرمایید.

نکته:

کفاره گناه هر کس بر عهده خود اوست و خود او باید کفاره را بجا بیاورد.

پى‏نوشت‏

 (1) امام، تحریر الوسیلة، ج 1، فیمایجیب الامساک فیه، م 18، فیما یترتب على الافطار، م 1 آیت‏الله صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1311، 1318 آیت‏الله نورى، تعلیقات على العروة، الفصل الثالث، السادس.

 (2) آیت‏الله تبریزى، آیت‏الله وحید: منهاج الصالحین، کفارة الصوم، تتمیم.

 (3) آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، کفارة الصوم، تتمیم.

 (4) آیت‏الله بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1109، 1117 آیت‏الله فاضل، تعلیقات على العروة، الفصل الثالث، السادس آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 718.

 (5) آیت‏الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 8561.